NOLI-ME-TANGERE-elia pagliarino

encres et aquarelle sur papier / 31 x 41 cm

NOLI-ME-TANGERE-elia pagliarino